Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 7 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Experience in primary hepatic neuroendocrine tumor

Changku JIA, Yuanbiao ZHANG, Jian XU, Ke SUN

(Turk J Gastroenterol 2012; 23: 546-551) DOI: 10.4318/tjg.2012.0370

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Effects of hemodialysis combined with hemoperfusion on severe acute pancreatitis

Zhenhe Li, Guixia Wang, Guodong Zhen, Yuliang Zhang, Jiaqiang Liu, Shanmei Liu

(Turk J Gastroenterol 2018; 29: 198-202) DOI: 10.5152/tjg.2018.17415

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Up-regulation of miR-155 contributes to TNF-mediated hepatocyte apoptosis in acute liver failure

Guoqiang Zhang , Chunyu Yan , Dayang Chen , Xiongbo Wu , Yunan Zhang , Qiang Zhan , Fangmei An

(Turk J Gastroenterol 2019; 30: 475-484) DOI: 10.5152/tjg.2019.18159

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607