Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 10 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Experience in primary hepatic neuroendocrine tumor

Changku JIA, Yuanbiao ZHANG, Jian XU, Ke SUN

(Turk J Gastroenterol 2012; 23: 546-551) DOI: 10.4318/tjg.2012.0370

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Effects of hemodialysis combined with hemoperfusion on severe acute pancreatitis

Zhenhe Li, Guixia Wang, Guodong Zhen, Yuliang Zhang, Jiaqiang Liu, Shanmei Liu

(Turk J Gastroenterol 2018; 29: 198-202) DOI: 10.5152/tjg.2018.17415

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Up-regulation of miR-155 contributes to TNF-mediated hepatocyte apoptosis in acute liver failure

Guoqiang Zhang , Chunyu Yan , Dayang Chen , Xiongbo Wu , Yunan Zhang , Qiang Zhan , Fangmei An

(Turk J Gastroenterol 2019; 30: 475-484) DOI: 10.5152/tjg.2019.18159

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607