Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 15 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Meat intake and risk of inflammatory bowel disease: A meta-analysis

Jian Ge, Tian-Jie Han, Jin Liu, Jun-Shan Li, Xiao-Hua Zhang, Yu Wang, Qing-Yan Li, Qiang Zhu, Chong-Mei Yang

(Turk J Gastroenterol 2015; 26: 492-497) DOI: 10.5152/tjg.2015.0106

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

An inflammatory myofibroblastic tumor of the small intestine in a 15-year-old girl

Xiao Yu, Mao-mao Zhao, Hao Guo, Pei-you Gong, Jun-xia Li, Yun-qiang Wang

(Turk J Gastroenterol 2017; 28: 71-72) DOI: 10.5152/tjg.2016.0513

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

The gastric outlet herniated through the hiatus with the normal gastroesophageal junction and fundus

Xiaoli Zhan, Yuedong Wang

(Turk J Gastroenterol 2017; 28: 140-141) DOI: 10.5152/tjg.2017.16731

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607