Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 8 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

A large functional somatostatinoma in the pancreatic tail: Atypical CT appearances

Ri-Sheng YU, Ying CHEN, Liu-Hong WANG, Xiu-Fang XU , Ding-Yao JIANG

(Turk J Gastroenterol 2009; 20: 291-294) DOI: 10.4318/tjg.2009.0030

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Gallstones in liver transplant recipients: A single-center study in China

Rui Shi, Zhong-Yang Shen, Da-Hong Teng, Wei-Ping Zheng, Zhi-Jun Zhu, Yong-Lin Deng, Cheng Pan, Zhongping Tian, Hong Zheng

(Turk J Gastroenterol 2015; 26: 429-434) DOI: 10.5152/tjg.2014.6344

Abstract Full Text (PDF) Related Articles

Meat intake and risk of inflammatory bowel disease: A meta-analysis

Jian Ge, Tian-Jie Han, Jin Liu, Jun-Shan Li, Xiao-Hua Zhang, Yu Wang, Qing-Yan Li, Qiang Zhu, Chong-Mei Yang

(Turk J Gastroenterol 2015; 26: 492-497) DOI: 10.5152/tjg.2015.0106

Abstract Full Text (PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607