Turkish Journal of Gastroenterology
Search Results
Total of 6 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

Treatment of unusual esophageal stenosis caused by gastroesophageal reflux disease

Zhi-tong Li, Feng Ji, Xin-wei Han, Teng-fei Li, Zhong-gao Wang

(Turk J Gastroenterol 2016; 27: 555-556) DOI: 10.5152/tjg.2016.16469

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Early prediction of organ failure under the revised Atlanta classification

Jian Liu, Feng Cao, Xiao-min Dong, Peng-yu Li, Hai-chao Li, Bao-ju Qi, Fei li

(Turk J Gastroenterol 2017; 28: 46-52) DOI: 10.5152/tjg.2016.0378

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles

Re: How to predict the severity of acute pancreatitis? An ongoing debate

Jian Liu, Feng Cao, Xiao-min Dong, Peng-yu Li, Hai-chao Li, Bao-ju Qi, Fei li

(Turk J Gastroenterol 2017; 28: 230-230) DOI: 10.5152/tjg.2017.270403

Abstract Full Text ( PDF) Related Articles
EISSN 2148-5607