Turkish Journal of Gastroenterology
Original Article

Increased frequency of gallbladder stone and related parameters in hemodialysis patients

1.

Department of Nephrology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2.

Department of Internal Medicine, Başkent University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

3.

Department of Radiology, Başkent University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

4.

Department of Gastroenterology, Başkent University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Turk J Gastroenterol 2014; 25: 54-58
DOI: 10.5152/tjg.2014.4854
Read: 657 Downloads: 271 Published: 25 July 2019

Abstract

Background/Aims: The prevalence of gallbladder stone (GBS) is shown to be increased in some studies in patients with chronic kidney disease (CKD). Nevertheless, some other studies did not confirm these findings. The controversial results about the prevalence of GBS in hemodialysis (HD) patients demand new studies to search GBS prevalence and associating risk factors in HD patients. In the present study, we aimed to investigate GBS prevalence and risk factors in our HD patients.

 

Materials and Methods: A total of 104 HD and 149 control patients were involved. Complete physical examinations, including measurements of dry body weight and height, were done. Abdominal ultrasonography was conducted by the same experienced radiologist. Blood samples were drawn via venipuncture from the study participants after they had fasted overnight just before a midweek hemodialysis session for laboratory examinations.

 

Results: The prevalence of GBS in HD patients was 34.6 % (36/104), and that was significantly higher than that of control group 12.9% (17/149; p=0.0001). In all study participants (HD patients and control group), patients with GBS were older than patients with no GBS (63.2±14.2 vs 53.7±16.7; p=0.0001). However, in HD patients, mean age was similar in patients with GBS and no GBS (64.3±13.8 vs 60.1±16.6; p>0.05). Patients with GBS had a higher prevalence of units of blood transfusions than patients with no GBS in hemodialysis patients (2.0±2.9 vs 0.9±1.3; p=0.047)

 

Conclusion: The present study showed an increased prevalence of GBS in HD patients compared to healthy controls. The number of blood transfusions and autonomic neuropathy may be responsible for the increased prevalence of GBS in HD patients.

 


 

Turkish

 

Başlık: Hemodiyaliz hastalarında artmış safra kesesi taşı sıklığı ve ilişkili parametreler

 

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, safra kesesi taşı, kan transfüzyonu

 

Arkaplan/Amaç: Safra kesesi taşı (SKT) prevalansının kronik böbrek hastalığında (KBH)artmış olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Ancak diğer bazı çalışmalar bu bulguları doğrulayamamıştır. Hemodiyaliz (HD) hastalarında SKT sıklığı hakkındaki çelişkili sonuçlar SKT sıklığı ve risk faktörleri ile ilişkili ileri çalışmalara ihtiyacı göstermektedir. Bu çalışmada HD hastalarında safra kesesi taşı sıklığı ve risk faktörlerinin araştırmayı, yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş sağlıklı nüfus ile karşılaştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler ve Gereçler: Toplam 104 HD hastası, 149 yaş ve cinsiyet uyumlu gönüllü kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Geçerli kuru vücut ağırlığı ve boy ölçümleri de dahil komple fizik muayeneleri yapıldı. Abdominal ultrasonografi, (3,5 / 5 MHz Esaoate / Biomedica AU3) tüm hastalarda aynı deneyimli radyolog tarafından yapıldı. Laboratuar incelemeleri için bir hafta ortası hemodiyaliz seansından önce ve gece açlığı sonrası sonra kan örnekleri alındı.
 

Bulgular: HD hastalarında safra kesesi taşı (SKT) sıklığı %34.6 (36/104) ve kontrol grubuna %12.9 oranla anlamlı derecede yüksek idi (17/149; p=0.0001). Tüm hastalarda (HD hastaları ve kontrol grubu) SKT olan hastalar olmayanlardan daha yaşlıydı (p=0.0001 63.2±14.2 vs 53.7±16.7). Ancak HD hastalarında yaş SKT olan ve olmayan hastalarda benzerdi (64.3±13.8 vs 60.1±16.6: p>0.05). Cinsiyet, doğum sayısı, diyabet sıklığı, oral kontraseptif kullanan hastaların oranı; SKT olan hemodiyaliz hastalarında son 1 yıldaki kan transfüzyon sayısı olmayanlara göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.047 2.0±2.9 vs 0.9±1.3). Böbrek taşı veya yağlı karaciğer varlığı tüm gruplarda ve hemodiyaliz hastalarında SKT olan ve olmayan hastalar arasında farklı değildi.
 

Sonuç: Bu çalışma, sağlıklı kontrollere göre HD hastalarında SKT sıklığının arttığını göstermiştir. Artan kan transfüzyonları ve otonom nöropati HD hastalarında artmış SKT sıklığından sorumlu olabilir. Bu sonuçlar SKT türleri ve kese fonksiyonlarını da içeren kontrollü çalışmalar ile teyit edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Files
EISSN 2148-5607