Turkish Journal of Gastroenterology
Original Article

Comparison of WHO 2000 and WHO 2010 classifications of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors

1.

Department of Pathology, Ankara Children’s Hematology and Oncology Research and Training Hospital, Ankara, Turkey

2.

Department of Pathology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Turk J Gastroenterol 2014; 25: 81-87
DOI: 10.5152/tjg.2014.6579
Read: 939 Downloads: 362 Published: 25 July 2019

Abstract

Background/Aims: Grading and staging are important in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors for directing treatment. In this study, we evaluated the histopathological parameters of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors and statistically analyzed the correlations of these parameters between the World Health Organization (WHO) 2000 and 2010 classifications.

 

Materials and Methods: A total of 77 cases diagnosed as neuroendocrine tumors were included in the study. Cases were classified according to the WHO 2000 and WHO 2010 classification systems, and the differences and correlations between the two systems were discussed.

 

Results: Among the 50 cases that were diagnosed as well-differentiated neuroendocrine tumor according to WHO 2000, 45 were found to be Grade 1 and 5 were found to be Grade 2 according to the WHO 2010 classification. Among the 8 cases with well-differentiated neuroendocrine carcinoma according to WHO 2000; 5 and 3 were Grade 1 and Grade 2, respectively, according to the WHO 2010 classification. All of the 19 cases with poorly differentiated neuroendocrine carcinoma according to WHO 2000 were found to be Grade 3 according to the WHO 2010 classification. No differences were found between the classifications in the poorly differentiated group with a full correlation between the two classifications.

 

Conclusion: Although WHO 2000 seems to be a better classification to predict prognosis, since it is based on various parameters, such as depth of invasion, angiolymphatic invasion, and presence of metastasis, it was concluded that there was no difference between the WHO 2000 and WHO 2010 classification, which is based on only the number of mitoses and Ki-67 proliferation index.

 


 

Turkish

 

Başlık: Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerde WHO 2000 ve WHO 2010 sınıflandırılmalarının karşılaştırılması

 

Anahtar kelimeler: Nöroendokrin Tümörler, patoloji, sınıflandırma

 

Arkaplan/Amaç: Gastroenteropatik nöroendokrin tümörlerde tedaviyi yönlendirmede derecelendirilme ve evrelendirme önemlidir. Bu çalışmada, gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler DSÖ 2000 ve DSÖ 2010 sınıflandırmalarına gore histopatoloji parametreler açısından değerlendirilerek bu sınıflamaların korrelasyonu istatistiksel olarak incelenmiştir.

 

Yöntemler ve Gereçler: Nöroendokrin tümör tanısı alan 77 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Bulgular eşliğinde DSÖ 2000 ve DSÖ 2010 sınıflandırmaları belirlenip, iki sistem arasında korrelasyon ve farklılıklar tartışılmıştır. 
 

Bulgular: DSÖ 2000 sınıflandırmasına göre iyi diferansiye nöroendokrin tümör olan 50 olgudan 45’i DSÖ 2010 sınıflandırmasına göre grade 1, 5’i ise grade 2 bulunmuştur. DSÖ 2000 sınıflandırmasına göre iyi diferansiye nöroendokrin karsinom olan 8 olgudan 5’i DSÖ 2010 sınıflandırmasına göre grade 1, 3’ü ise grade 2 olarak saptanmıştır. DSÖ 2000 sınıflandırmasına göre az diferansiye nöroendokrin karsinom olan 19 olgudan 19’u DSÖ 2010 sınıflandırmasına göre grade 3 çıkmıştır. Az differansiye grupta klasifikasyonlar arasında fark bulunmamıştır ve tam bir korrelasyon gözlenmiştir.
 

Sonuç: DSÖ 2000 sınıflandırması invazyon derinliği, anjiolenfatik invazyon ve metastaz varlığı gibi birçok parametreye dayanılarak yapıldığı için prognozu belirlemede daha iyi bir sınıflama gibi görülse de, yalnızca mitoz ve Ki-67 proliferasyon indeksine dayanılarak yapılan son DSÖ 2010 sınıflandırması ile arasında bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 


Files
EISSN 2148-5607